/ขายพัสดุชำรุด(รถยนต์) จำนวน ๓๑ คัน

ขายพัสดุชำรุด(รถยนต์) จำนวน ๓๑ คัน

ประมูลรายคันด้วยวิธีการ ยกป้าย ๑ ครั้ง (รายการที่ ๑ – ๒๙ เพิ่มครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท และ รายการที่ ๓๐ – ๓๑ เพิ่มครั้งละ ๑,๐๐๐บาท) ราคาประมูลเริ่มต้นคันที่ ๑- ๒๙ คันละ ๕๒,๗๘๒.๐๐ บาท และคันที่ ๓๐ – ๓๑ ประมูลเริ่มต้นที่ ๖,๔๒๐ บาท