/ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

๑. เรื่อง ลูกหนี้ยืมเงินทดลองจ่าย ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์
๓. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ว่าด้วยาำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)
๔. เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการหมวดงบลงทุนโครงการวิทยาลัยสีเขียวเป็นหมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร
ปรัชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย