/ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. พระมหาดำรงค์ สิริคุตฺโต รักษาการผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองคลังและทรัพย์สิน โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3