/โครงการอบรมโปรแกรม MIS ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ

โครงการอบรมโปรแกรม MIS ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ

ด้วยการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้ขออนุมัติใช้ระบบสารสนเทศ (MIS) ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ

ในการนี้กองแผนงาน กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี บริษัท เขดคามสยาม จำกัด และนางวารี เชื้อปรุง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดอบรมบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านงบประมาณการเงิน บัญชีและพัสดุ แก่ส่วนภูมิภาค 3 เขต ดังนี้

ภาคกลาง จัดอบรมระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรมระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จังวัดสุรินทร์

ภาคเหนือ จัดอบรมระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ภาคเหนือตอนล่าง จัดอบรมระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์