/จิตอาสาช่วยงานรับบริจาค

จิตอาสาช่วยงานรับบริจาค

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัฒิบัตร ในวันที่พุธ ที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เตรียมความพร้อมซ้อมรับวุฒิบัตร
บรรยากาศภายในงาน
บุคลากรกองคลังช่วยรับบริจาค โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่ายประเทศ รุ่นที่ ๒๖
บุคลากรกองคลังช่วยรับบริจาค โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่ายประเทศ รุ่นที่ ๒๖
บุคลากรกองคลังช่วยรับบริจาค โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่ายประเทศ รุ่นที่ ๒๖
บุคลากรกองคลังช่วยรับบริจาค โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่ายประเทศ รุ่นที่ ๒๖
บุคลากรกองคลังช่วยรับบริจาค โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่ายประเทศ รุ่นที่ ๒๖
บุคลากรกองคลังช่วยรับบริจาค โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่ายประเทศ รุ่นที่ ๒๖
บุคลากรกองคลังช่วยรับบริจาค โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่ายประเทศ รุ่นที่ ๒๖
บุคลากรกองคลังช่วยรับบริจาค โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่ายประเทศ รุ่นที่ ๒๖
บุคลากรกองคลังช่วยรับบริจาค โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่ายประเทศ รุ่นที่ ๒๖
บุคลากรกองคลังช่วยรับบริจาค โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่ายประเทศ รุ่นที่ ๒๖