/ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ

          ปรัชญา          การบริการคืองานของเราในการพัฒนาบริหารงานมุ่งสู่ความสำเร็จ

          ปณิธาน           เป็นแหล่งรวมในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

          วิสัยทัศน์

               กองคลังและทรัพย์สิน เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ แก่หน่วยงานภายในและภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีสารสรเทศเพื่อการบริการและพัฒนางานให้มีประสิทธภาพ

          พันธกิจ

               กองคลังและทรัพย์สิน สนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้ความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม สร้างความพึงพอใจในการให้บริการและบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ด้วยความถูกต้องและตามหลักธรรมาภิบาล

          เป้าประสงค์

               มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส