/ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ

          ปรัชญา          การบริการคืองานของเราในการพัฒนาบริหารงานมุ่งสู่ความสำเร็จ

          ปณิธาน           เป็นแหล่งรวมในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

          วิสัยทัศน์

               กองคลังและทรัพย์สิน เป็นส่วนงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์อันนำไปสู่ความสำเร็จด้วยความรวดเร็วและคุ้มค่าประหยัด

          พันธกิจ

               กองคลังและทรัพย์สิน จัดระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล และจัดบริการให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชี พัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          เป้าประสงค์

               มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความน่าเชื่อถือ มีความไว้วางใจและมั่นใจแก่ผู้บริหาร ส่วนงาน และองค์กร ตรงต่อเวลา ไม่วางเฉยต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการปฏิบัติและปฏิบัติงานเชิงรุก ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส