/โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย เรื่อง แบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารและกลุ่มงานของ กองคลังและทรัพย์สิน ดังนี้