/กลุ่มงานการเงิน

กลุ่มงานการเงิน

1 นางเสาวลักษณ์ รวยสุวรรณ นักวิชาการการเงินและบัญชี
2 ดร.สุนันทกิจ เทียงเดช นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
3 นางสาวพจมาน หุยทุมา นักวิชาการการเงินและบัญชี
4 นางสาวลฎารัชณ์ เกษรบัว นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
5 นางสาวจตุพร แน่นอุดร นักวิชาการการเงินและบัญชี