/กลุ่มงานพัสดุ

กลุ่มงานพัสดุ

1 นายธีรศักดิ์ เจริญพงษ์ นักวิชาการพัสดุ
2 นางสาวณัฏฐ์ชิสา เหลืองดอกไม้ เจ้าหน้าที่พัสดุ
3 นายวิษณุ สุวรรณทัต นักวิชาการพัสดุ
4 นางสาวลาวัลย์ วารินคีรีรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล
5 นายปัญญา สามัญ นักจัดการงานทั่วไป
6 นางสาวสินจัย บุญทศ นักวิชาการการเงินและบัญชี
7 นายอนุชา ป้อมคำ นักวิชาการพัสดุ
8 นายนิพนธ์ กัณฑา เจ้าหน้าที่พัสดุ