/ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการเงิน

านการเงินจ่าย 035 248 000 ต่อ 8754

กลุ่มงานบัญชี

035 248 000 ต่อ 8801

กลุ่มงานพัสดุ

035 248 000 ต่อ 8808

งานบริหารงานทั่วไป

035 248 000 ต่อ 8390