/ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

1 พระเทพปวรเมธี, รศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2 พระศรีธรรมภาณี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3 พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
4 นายหัฏฐกรณ์ แก่นท้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
5 พระมหาดำรงค์ สิริคุตฺโต รักษาการผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
6 นางเสาวลักษณ์ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
7 นางสาวสุรภา ศรีวิชัย รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
8 นายประเสริฐ คำนวณ รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน